P
streuengelche headerbild
mobile menu-bild
 
Verfasser unbekannt
Rues-Kermes
 

De janze Rues is ilemoniert
met Bolle, su wie Peäle,
än Öcher Kermes
lodd och mä en Orgel späele.
De Äutschere setze vörjen Dör,
än denke an de Johre,
oe op en Rues, lang es et her,
se selv noch Kergere wore.

Do stong at dat Kapellche do
met sie Modderjoddes-Thrüenche.
Än och der Engel schwäevet doe
met Flögele, Kranz än Krüenche.
Verzährt es at manch Johr
de Pau erav geschwomme.
De Rues bleäv ömmer wat se wor,
egal och wat is komme.

Än wenn Zent Jokobs Kermes fiert,
sue wie et he beschräeve,
kann open Rues me unscheniert
Oet-Oche wier erläeve.
Behöt dich Jott, ming Öcher Rues,
jetzt schleß ich mie Verzällche
met Stroeß en Hüsjere, met kleng än jrueß,
met Engel än Kapellche.