P
streuengelche headerbild
mobile menu-bild
 
 
 

Verfasser unbekannt
Rueskapellche

 

Litt en Oche e Kapellche
tösche Huser kleng än jroe.
Op dat Tüüenche met dat Schellche
laacht deer Hömmel klor än bloe.
Woe äls Kenk ich döcks jeseiße
wie e Müßje ejjen Dues
dich kann ich net verjeiße,
mi Kapellche vajjen Rues!

Och, wie döcks wahl an ding Mure
stong ich stolz der Beäreboum,
speälet Lankholl, Eckelure -
dat verjong nun wie ne Droum!
Kengerkleier sönd verschleiße,
än vür wooete ooet än jrueß.
Mer ich kann dich net verjeiße,
mi Kapellche vajjen Rues!

Op än av ben ich jetrocke
dörch Landaue schönn än schroe.
Suueht met Kümmen än met Flocke
noh et Jlöck - et wor net doe!
Schong kapott, der Rock zerreiße,
treck noh heäm ich löstig-lues...
Dich en kuuent ich net verjeiße,
mi Kapellche vajjen Rues!